Producenci

Regulamin

Regulamin sklepu Blumernet


§1 Wstęp i definicje

Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej:Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu mieszczącego się pod adresem http://blumernet.pl
Działalność Sklepu opiera się na sprzedaży mebli oraz sprzętu AGD, RTV.
Właścicielem Sklepu jest:

F.H. BLUMER Remigiusz Boczkowski
ul. Płocka 70A,
96-500 Sochaczew
NIP: 8371002859
REGON: 750324093

Kupujący – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://blumernet.pl/ za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy.
Towar – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za pośrednictwem sklepu http://blumernet.pl/

W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej http://blumernet.pl/
Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 • Listownie na adres korespondencyjny: F.H. BLUMER 96-500 Sochaczew ul. Płocka 70A,
 • Adres mailowy: sklep@blumernet.pl,
 • Telefonicznie pod nr: (46) 863 55 79, (46) 862 10 82 , 602 113 953
 • Korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie http://blumernet.pl

Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.
Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.
Wszystkie produkty są sprawdzane pod względem usterek mechanicznych przed wydaniem Kupującemu.
Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§2 Przetważanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO").
Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: podmiotom obsługującym systemy informatyczne Administratora danych, podwykonawcom oraz kontrahentom, którzy realizują usługi związane ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami, obsłudze technicznej oraz serwisowej, firmie obsługującej elektroniczne transakcje płatnicze, banku w przypadku wybrania ratalnej formy płatności, firmie spedycyjnej realizującej dostawę zamówionego towaru, uprawnionym organom państwowym.

§3 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski.
Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane tylko wyłącznie w języku polskim.
Logowanie i posiadanie konta użytkownika w Sklepie jest niezbędne do dokonywania zakupu Towaru drogą elektroniczną przez Kupującego.
Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
Sprzedawca zastrzega, że wymiary mebli, mebli tapicerowanych, sprzętu AGD, RTV wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane z tolerancja ok+/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia dokumentu sprzedaży: paragonu lub faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
Przypadki kiedy naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

§4 Zasady zawierania umów

F.H. BLUMER jako administrator serwisu http://blumernet.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Kupującym odpowiednie narzędzia systemowe.
F.H. BLUMER jest stroną transakcji dokonywanych z Kupującym i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
Sprzedaż towarów w ramach serwisu http://blumernet.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

§5 Ogólne zasady zwierania umów sprzedaży

Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na cztery różne sposoby:

 • osobiście: BLUMER 96-500 Sochaczew ul. Płocka 70A, lub punktach sprzedaży
 • pod adresem: http://blumernet.pl/ ,
 • poczty elektronicznej na adres: sklep@blumernet.pl,
 • telefonicznie pod nr tel. (46) 863 55 79, (46) 862 10 82 , 602 113 953


Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich jest ceną brutto, zawierającą podatek.
Oferta jest skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników Sklepu wolą zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
Cena podana na stronie sklepu nie zawiera opłat za: transport do Klienta, wnoszenia, skręcania, montażu, przyłączeń do sieci: elektrycznej, gazowej, itp. oraz  innych kosztów.
Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna.
Klient składając zamówienie zostaje poinformowany o złożeniu zamówienia i otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie wraz z numerem konta na który wpłaca zaliczkę.
Wpłaty dokonać należy w terminie 7dni roboczych.
Po upływie 7dni roboczych i braku zaksięgowania środków na koncie zamówienie zostaje anulowane.
Klient zostaje poinformowany o anulacji zamówienia drogą elektroniczną.W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta  zamówienia za pomocą Formularza w Sklepie i zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy.
Po złożeniu Zamówienia i zaksięgowaniu zaliczki Sprzedawca potwierdza otrzymanie wymaganej wpłaty oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji, informując o tym klienta stosowną wiadomością na wskazany adres e-mail.
Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

§6 Płatności i zaliczki oraz zawarcie umowy sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zaliczki oraz umowy sprzedaży:

 • Płatność gotówką w sklepie: BLUMER ul. Płocka 70A 96-500 Sochaczew, lub oddziale sklepu
 • Płatność kartą w sklepie: BLUMER ul. Płocka 70A 96-500 Sochaczew, lub oddziale sklepu
 • Sprzedaż ratalna w sklepie: BLUMER ul. Płocka 70A 96-500 Sochaczew lub oddziale sklepu
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta.

§7 Dostawa i odbiór towaru

Towar jest dostarczany do Kupującego własnym transportem Sprzedawcy.

Kupujący ma możliwość odbioru osobistego towaru.
Odbiór osobisty jest bezpłatny dostępny po adresem:

BLUMER ul. Płocka 70A 96-500 Sochaczew
od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18

Termin dostawy w zależności od zakupionego towaru ustalany jest indywidualnie z kupującym.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport), są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Warunki dostawy" lub w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Kierowca Sklepu dostarcza towar pod dom klienta i nie wnosi, chyba, że została ustalona wcześniej taka opcja.
Do zamówionego towaru wysłanego samochodem firmowym Sklepu, możliwe jest wykupienie usługi wniesienia towaru. Koszt wniesienia ustalany jest indywidualnie.
Przy zakupie mebli lub gabarytowego sprzętu AGD należy zwrócić szczególną uwagę na wymiary, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe, klatka schodowa itp.).
W okresach przedświątecznych (ze względu na zwiększoną liczbę zamówień) oraz w przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych na drogach, Sklep może opóźnić dostawę. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub zostanie wysłana wiadomość e-mail. Dostawa zostanie dostarczona w innym ustalonym z Kupującym terminie.

§8 Reklamacja towar
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

Towar dostarczany do Kupującego odbywa się tylko i wyłącznie własnym transportem.

Każdy towar przed załadunkiem jest sprawdzany pod względem uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń zewnętrznych.
Kupujący ma obowiązek sprawdzenia towaru pod względem uszkodzeń mechanicznych w czasie odbioru sprzętu od dostawcy.
Brak informacji kupującego o ewentualnych uszkodzeniach traktowane będzie jako brak zastrzeżeń a towar w momencie dostarczenia nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona. (prosimy o sprawdzenie towaru w obecności kierowcy) .
Reklamacje szkieł i luster będą rozpatrywane w chwili dostawy towaru do kupującego. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia i poinformowania dostawcy o ewentualnych uszkodzeniach w czasie dostawy towaru.
Warunkiem rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego jest przedstawienie kompletu dokumentów: paragon lub faktura oraz karty gwarancyjnej (jeżeli występuje) oraz podanie numeru zamówienia i danych do kontaktu.
Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia kompletu dokumentów do siedziby firmy.
Reklamacje można składać:

 • Osobiście: Sklep BLUMER 96-500 Sochaczew ul. Płocka 70A lub jednym z jego oddziałów.
 • Listownie na adres korespondencyjny: F.H. BLUMER 96-500 Sochaczew ul. Płocka 70A,
 • Adres mailowy: sklep@blumernet.pl,

Towar gabarytowy klient może reklamować bezpośrednio do producenta. Wszelkie zgłoszenia numery telefonów są dostępne na stronie producenta lub karcie gwarancyjnej.
Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad montażu, użytkowania i konserwacji towaru, zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.

§9 Prawo odstąpienia od umowy
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

Zawieranie umów na odległość pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami reguluje ustawa z 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Po odstąpieniu od umowy strony muszą zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły w wykonaniu umowy. Konsument musi więc zwrócić towar, a przedsiębiorca zapłacone pieniądze.
Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu towaru i jego transportu, ponosi kupujący.

§10 Postanowienia końcowe

Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://blumernet.pl/content/3-regulamin
Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://blumernet.pl/content/3-regulamin
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres : sklep@blumernet.pl
Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez sklep lub są realizowane niezgodnie z treścią przepisów prawa.


© 2014 BLUMERNET.PL | ALL RIGHTS RESERVED | POWERED BY PRESTASHOP™ | SKLEPY INTERNETOWE DIFFERENCE
Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w polityce cookies.